ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลานสัก
2 แห่ง
ประดู่ยืน
1 แห่ง
ป่าอ้อ
6 แห่ง
ระบำ
3 แห่ง
น้ำรอบ
9 แห่ง
ทุ่งนางาม
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง