ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ79 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านไร่
9 แห่ง
ทัพหลวง
12 แห่ง
ห้วยแห้ง
4 แห่ง
คอกควาย
12 แห่ง
วังหิน
3 แห่ง
เมืองการุ้ง
6 แห่ง
แก่นมะกรูด
6 แห่ง
หนองจอก
9 แห่ง
หูช้าง
4 แห่ง
บ้านบึง
5 แห่ง
บ้านใหม่คลองเคียน
3 แห่ง
หนองบ่มกล้วย
2 แห่ง
เจ้าวัด
4 แห่ง
ห้วยคต*
0 แห่ง
สุขฤทัย*
0 แห่ง
ป่าอ้อ*
0 แห่ง
ประดู่ยืน*
0 แห่ง
ลานสัก*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ79 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
45 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง