ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทัพทัน
7 แห่ง
ทุ่งนาไทย
0 แห่ง
เขาขี้ฝอย
1 แห่ง
หนองหญ้าปล้อง
0 แห่ง
โคกหม้อ
1 แห่ง
หนองยายดา
0 แห่ง
หนองกลางดง
0 แห่ง
หนองกระทุ่ม
11 แห่ง
หนองสระ
1 แห่ง
ตลุกดู่
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง