ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ8 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่ลาน้อย
8 แห่ง
แม่ลาหลวง
0 แห่ง
ท่าผาปุ้ม
0 แห่ง
แม่โถ
0 แห่ง
ห้วยห้อม
0 แห่ง
แม่นาจาง
0 แห่ง
สันติคีรี
0 แห่ง
ขุนแม่ลาน้อย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ8 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง