ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียงใต้
8 แห่ง
เวียงเหนือ
3 แห่ง
แม่นาเติง
4 แห่ง
แม่ฮี้
2 แห่ง
ทุ่งยาว
1 แห่ง
เมืองแปง
0 แห่ง
โป่งสา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง