ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จองคำ
13 แห่ง
ห้วยโป่ง
0 แห่ง
ผาบ่อง
4 แห่ง
ปางหมู
6 แห่ง
หมอกจำแป่
8 แห่ง
ห้วยผา
2 แห่ง
ปางมะผ้า*
0 แห่ง
สบป่อง*
0 แห่ง
ห้วยปูลิง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง