ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดงมะดะ
3 แห่ง
จอมหมอกแก้ว
1 แห่ง
บัวสลี
3 แห่ง
ป่าก่อดำ
3 แห่ง
โป่งแพร่
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง