ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สันสลี
1 แห่ง
เวียง
6 แห่ง
บ้านโป่ง
1 แห่ง
ป่างิ้ว
4 แห่ง
เวียงกาหลง (หัวฝาย)
0 แห่ง
แม่เจดีย์
6 แห่ง
แม่เจดีย์ใหม่
1 แห่ง
เวียงกาหลง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
0 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง