ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ8 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่สรวย
0 แห่ง
ป่าแดด
2 แห่ง
แม่พริก
5 แห่ง
ศรีถ้อย
0 แห่ง
ท่าก๊อ
1 แห่ง
วาวี
0 แห่ง
เจดีย์หลวง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ8 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง