ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
25 แห่ง
ป่าสัก
0 แห่ง
บ้านแซว
4 แห่ง
ศรีดอนมูล
1 แห่ง
แม่เงิน
0 แห่ง
โยนก
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
16 แห่ง