ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่จัน
22 แห่ง
จันจว้า
1 แห่ง
แม่คำ
3 แห่ง
ป่าซาง
9 แห่ง
สันทราย
1 แห่ง
ท่าข้าวเปลือก
1 แห่ง
ปงน้อย
0 แห่ง
ป่าตึง
7 แห่ง
หนองป่าก่อ
0 แห่ง
แม่ไร่
2 แห่ง
ศรีค้ำ
5 แห่ง
จันจว้าใต้
4 แห่ง
จอมสวรรค์
1 แห่ง
*เทอดไทย
0 แห่ง
*แม่สลองใน
0 แห่ง
แม่สลองนอก
0 แห่ง
โชคชัย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง