ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ424 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
57 แห่ง
รอบเวียง
235 แห่ง
บ้านดู่
39 แห่ง
นางแล
10 แห่ง
แม่ข้าวต้ม
4 แห่ง
แม่ยาว
2 แห่ง
สันทราย
11 แห่ง
บัวสลี
0 แห่ง
ดงมะดะ
0 แห่ง
ป่าก่อดำ
0 แห่ง
แม่กรณ์
6 แห่ง
ห้วยชมภู
0 แห่ง
ห้วยสัก
7 แห่ง
ริมกก
19 แห่ง
ดอยลาน
5 แห่ง
ป่าอ้อดอนชัย
12 แห่ง
จอมหมอกแก้ว
0 แห่ง
ท่าสาย
10 แห่ง
โป่งแพร่
0 แห่ง
ดอยฮาง
1 แห่ง
ท่าสุด
5 แห่ง
ท่าสุด
1 แห่ง
ป่ากอดำ*
0 แห่ง
ดงมะดะ*
0 แห่ง
บัวสลี*
0 แห่ง
เวียงเหนือ*
0 แห่ง
ผางาม*
0 แห่ง
เวียงชัย*
0 แห่ง
ทุ่งก่อ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ424 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
79 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
19 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
18 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
93 แห่ง
สถานบันเทิง
18 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
92 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
73 แห่ง