ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งก่อ
0 แห่ง
เวียงชัย
1 แห่ง
ผางาม
2 แห่ง
เวียงเหนือ
2 แห่ง
ป่าซาง
0 แห่ง
ดอนศิลา
3 แห่ง
ดงมหาวัน
0 แห่ง
เมืองชุม
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง