ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่ใจ
2 แห่ง
ศรีถ้อย
0 แห่ง
แม่สุก
0 แห่ง
ป่าแฝก
4 แห่ง
บ้านเหล่า
2 แห่ง
เจริญราษฎร์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง