ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หย่วน
13 แห่ง
ทุ่งกล้วย
0 แห่ง
สบบง
0 แห่ง
เชียงแรง
0 แห่ง
ภูซาง
0 แห่ง
น้ำแวน
2 แห่ง
เวียง
1 แห่ง
ฝายกวาง
2 แห่ง
เจดีย์คำ
1 แห่ง
ร่มเย็น
5 แห่ง
เชียงบาน
5 แห่ง
แม่ลาว
2 แห่ง
อ่างทอง
3 แห่ง
ทุ่งผาสุข
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง