ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้วยข้าวก่ำ
4 แห่ง
จุน
2 แห่ง
ลอ
2 แห่ง
หงส์หิน
0 แห่ง
ทุ่งรวงทอง
14 แห่ง
ห้วยยางขาม
2 แห่ง
พระธาตุขิงแกง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง