ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดอกคำใต้
0 แห่ง
ดอนศรีชุม
0 แห่ง
บ้านถ้ำ
0 แห่ง
บ้านปิน
0 แห่ง
ห้วยลาน
0 แห่ง
สันโค้ง
0 แห่ง
ป่าซาง
0 แห่ง
หนองหล่ม
3 แห่ง
ดงสุวรรณ
0 แห่ง
บุญเกิด
1 แห่ง
สว่างอารมณ์
0 แห่ง
คือเวียง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง