ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ83 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
12 แห่ง
แม่ต๋ำ
10 แห่ง
ดงเจน
0 แห่ง
แม่นาเรือ
1 แห่ง
บ้านตุ่น
2 แห่ง
บ้านต๊ำ
0 แห่ง
บ้านต๋อม
8 แห่ง
แม่ปืม
0 แห่ง
ห้วยแก้ว
0 แห่ง
แม่กา
4 แห่ง
บ้านใหม่
0 แห่ง
จำป่าหวาย
1 แห่ง
ท่าวังทอง
42 แห่ง
แม่ใส
0 แห่ง
บ้านสาง
1 แห่ง
ท่าจำปี
1 แห่ง
แม่อิง
0 แห่ง
สันป่าม่วง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ83 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
20 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
13 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง