ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
12 แห่ง
บ้านดารา
4 แห่ง
ไร่อ้อย
4 แห่ง
ท่าสัก
4 แห่ง
คอรุม
2 แห่ง
บ้านหม้อ
4 แห่ง
ท่ามะเฟือง
3 แห่ง
บ้านโคน
5 แห่ง
พญาแมน
2 แห่ง
นาอิน
0 แห่ง
นายาง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง