ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แสนตอ
15 แห่ง
บ้านฝาย
5 แห่ง
เด่นเหล็ก
2 แห่ง
น้ำไคร้
4 แห่ง
น้ำไผ่
2 แห่ง
ห้วยมุ่น
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง