ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าปลา
11 แห่ง
หาดล้า
5 แห่ง
ผาเลือด
3 แห่ง
จริม
7 แห่ง
น้ำหมัน
3 แห่ง
ท่าแฝก
3 แห่ง
นางพญา
1 แห่ง
ร่วมจิต
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง