ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ195 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าอิฐ
105 แห่ง
ท่าเสา
18 แห่ง
บ้านเกาะ
14 แห่ง
ป่าเซ่า
13 แห่ง
คุ้งตะเภา
12 แห่ง
วังกะพี้
1 แห่ง
หาดกรวด
3 แห่ง
น้ำริด
1 แห่ง
งิ้วงาม
2 แห่ง
บ้านด่านนาขาม
3 แห่ง
บ้านด่าน
2 แห่ง
ผาจุก
8 แห่ง
วังดิน
2 แห่ง
แสนตอ
3 แห่ง
หาดงิ้ว
1 แห่ง
ขุนฝาง
2 แห่ง
ถ้ำฉลอง
5 แห่ง
ร่วมจิตร*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ195 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
17 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
100 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
24 แห่ง