ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้างฉัตร
6 แห่ง
หนองหล่ม
1 แห่ง
เมืองยาว
0 แห่ง
ปงยางคก
5 แห่ง
เวียงตาล
4 แห่ง
แม่สัน
1 แห่ง
วอแก้ว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง