ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่ทะ
8 แห่ง
นาครัว
5 แห่ง
ป่าตัน
1 แห่ง
บ้านกิ่ว
0 แห่ง
บ้านบอม
1 แห่ง
น้ำโจ้
4 แห่ง
ดอนไฟ
0 แห่ง
หัวเสือ
0 แห่ง
สบป้าด
0 แห่ง
วังเงิน
0 แห่ง
สันดอนแก้ว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง