ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งฮั้ว
2 แห่ง
วังเหนือ
7 แห่ง
วังใต้
0 แห่ง
ร่องเคาะ
4 แห่ง
วังทอง
0 แห่ง
วังซ้าย
3 แห่ง
วังแก้ว
0 แห่ง
วังทรายคำ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง