ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แจ้ห่ม
5 แห่ง
บ้านสา
1 แห่ง
ปงดอน
0 แห่ง
แม่สุก
3 แห่ง
เมืองมาย
0 แห่ง
ทุ่งผึ้ง
1 แห่ง
วิเชตนคร
0 แห่ง
แจ้ซ้อน*
0 แห่ง
ทุ่งกว๋าว*
0 แห่ง
บ้านขอ*
0 แห่ง
เมืองปาน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง