ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลำปางหลวง
0 แห่ง
นาแก้ว
0 แห่ง
ไหล่หิน
2 แห่ง
วังพร้าว
6 แห่ง
ศาลา
6 แห่ง
เกาะคา
2 แห่ง
นาแส่ง
1 แห่ง
ท่าผา
1 แห่ง
ใหม่พัฒนา
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง