ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หลวงเหนือ
2 แห่ง
หลวงใต้
3 แห่ง
บ้านโป่ง
1 แห่ง
บ้านร้อง
2 แห่ง
ปงเตา
0 แห่ง
นาแก
0 แห่ง
บ้านอ้อน
0 แห่ง
บ้านแหง
3 แห่ง
บ้านหวด
1 แห่ง
แม่ตีบ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง