ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ162 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียงเหนือ
8 แห่ง
หัวเวียง
11 แห่ง
สวนดอก
42 แห่ง
สบตุ๋ย
29 แห่ง
พระบาท
15 แห่ง
ชมพู
16 แห่ง
กล้วยแพะ
4 แห่ง
ปงแสนทอง
7 แห่ง
บ้านแลง
6 แห่ง
บ้านเสด็จ
6 แห่ง
พิชัย
2 แห่ง
ทุ่งฝาย
3 แห่ง
บ้านเอื้อม
1 แห่ง
บ้านเป้า
0 แห่ง
บ้านค่า
0 แห่ง
บ่อแฮ้ว
4 แห่ง
ต้นธงชัย
6 แห่ง
นิคมพัฒนา
1 แห่ง
บุญนาคพัฒนา
1 แห่ง
นาสัก*
0 แห่ง
บ้านดง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ162 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
36 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
52 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
25 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง