ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ6 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ฝายแก้ว
3 แห่ง
เมืองจัง
1 แห่ง
น้ำแก่น
0 แห่ง
ท่าน้าว
0 แห่ง
นาปัง
1 แห่ง
ม่วงตึ๊ด
1 แห่ง
นำเกี๋ยน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ6 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง