ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กลางเวียง
7 แห่ง
ขึ่ง
0 แห่ง
ไหล่น่าน
0 แห่ง
ตาลชุม
0 แห่ง
นาเหลือง
0 แห่ง
ส้าน
0 แห่ง
น้ำมวบ
0 แห่ง
น้ำปั้ว
1 แห่ง
ยาบหัวนา
0 แห่ง
ปงสนุก
1 แห่ง
อ่ายนาไลย
0 แห่ง
ส้านนาหนองใหม่
0 แห่ง
แม่ขะนิง
1 แห่ง
แม่สาคร
0 แห่ง
จอมจันทร์
0 แห่ง
แม่สา
0 แห่ง
ทุ่งศรีทอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง