ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ริม
0 แห่ง
ป่าคา
2 แห่ง
ผาตอ
1 แห่ง
ยม
1 แห่ง
ตาลชุม
1 แห่ง
ศรีภูมิ
5 แห่ง
จอมพระ
3 แห่ง
แสนทอง
0 แห่ง
ท่าวังผา
4 แห่ง
ผาทอง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง