ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เชียงกลาง
1 แห่ง
เปือ
1 แห่ง
เชียงคาน
1 แห่ง
พระธาตุ
1 แห่ง
นาไร่หลวง
0 แห่ง
ยอด
0 แห่ง
ชนแดน
0 แห่ง
พญาแก้ว
1 แห่ง
พระพุทธบาท
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง