ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปัว
6 แห่ง
แงง
1 แห่ง
สถาน
3 แห่ง
ศิลาแลง
1 แห่ง
ศิลาเพชร
1 แห่ง
อวน
0 แห่ง
วรนคร
0 แห่ง
บ่อเกลือใต้
0 แห่ง
ไชยวัฒนา
1 แห่ง
เจดีย์ชัย
1 แห่ง
ภูคา
1 แห่ง
สกาด
0 แห่ง
ป่ากลาง
1 แห่ง
วรนคร
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง