ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเวียง
11 แห่ง
บ่อ
0 แห่ง
ผาสิงห์
2 แห่ง
ไชยสถาน
10 แห่ง
ถืมตอง
0 แห่ง
เรือง
0 แห่ง
นาซาว
0 แห่ง
ดู่ใต้
8 แห่ง
กองควาย
0 แห่ง
ฝายแก้ว
0 แห่ง
ม่วงตึ๊ด
0 แห่ง
ท่าน้าว
0 แห่ง
เมืองจัง
0 แห่ง
น้ำแก่น
0 แห่ง
ดู่พงษ์
0 แห่ง
สวก
0 แห่ง
สะเนียน
0 แห่ง
น้ำเกี๋ยน
0 แห่ง
ป่าแลวหลวง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง