ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ52 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อมก๋อย
16 แห่ง
ยางเปียง
9 แห่ง
แม่ตื่น
14 แห่ง
ม่อนจอง
5 แห่ง
สบโขง
3 แห่ง
นาเกียน
5 แห่ง
ห้วยน้ำยาง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ52 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง