ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ181 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยางเนิ้ง
16 แห่ง
สารภี
15 แห่ง
ชมภู
13 แห่ง
ไชยสถาน
17 แห่ง
ขัวมุง
5 แห่ง
หนองแฝก
1 แห่ง
หนองผึ้ง
85 แห่ง
ท่ากว้าง
4 แห่ง
ดอนแก้ว
4 แห่ง
ท่าวังตาล
14 แห่ง
สันทราย
2 แห่ง
ป่าบง
5 แห่ง
ตำหนัก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ181 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
125 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง