ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ166 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สันทรายหลวง
8 แห่ง
สันทรายน้อย
24 แห่ง
สันพระเนตร
14 แห่ง
สันนาเม็ง
10 แห่ง
สันป่าเปา
5 แห่ง
หนองแหย่ง
6 แห่ง
หนองจ๊อม
37 แห่ง
หนองหาร
25 แห่ง
แม่แฝก
7 แห่ง
แม่แฝกใหม่
15 แห่ง
เมืองเล็น
1 แห่ง
ป่าไผ่
14 แห่ง
ร้องวัวแดง
0 แห่ง
สันป่าสัก
0 แห่ง
ห้วยแก้ว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ166 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
68 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง