ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ87 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สันกำแพง
21 แห่ง
ทรายมูล
4 แห่ง
ร้องวัวแดง
3 แห่ง
บวกค้าง
11 แห่ง
แช่ช้าง
9 แห่ง
ออนใต้
4 แห่ง
ออนเหนือ
0 แห่ง
บ้านสหกรณ์
0 แห่ง
ห้วยแก้ว
0 แห่ง
แม่ปูคา
2 แห่ง
ห้วยทราย
1 แห่ง
ต้นเปา
27 แห่ง
สันกลาง
5 แห่ง
แม่ทา
0 แห่ง
ทาเหนือ
0 แห่ง
ออนกลาง
0 แห่ง
แม่วิน*
0 แห่ง
ทุ่งปี้*
0 แห่ง
บ้านกาด*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ87 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง