ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ74 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยุหว่า
15 แห่ง
สันกลาง
3 แห่ง
ท่าวังพร้าว
2 แห่ง
มะขามหลวง
8 แห่ง
แม่ก๊า
2 แห่ง
บ้านแม
3 แห่ง
บ้านกลาง
18 แห่ง
ทุ่งสะโตก
7 แห่ง
ทุ่งปี้*
0 แห่ง
ทุ่งต้อม
10 แห่ง
บ้านกาด*
0 แห่ง
แม่วิน*
0 แห่ง
ทุ่งรวงทอง*
0 แห่ง
น้ำบ่อหลวง
6 แห่ง
มะขุนหวาน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ74 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง