ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่อาย
7 แห่ง
แม่สาว
9 แห่ง
สันต้นหมื้อ
6 แห่ง
แม่นาวาง
23 แห่ง
ท่าตอน
32 แห่ง
บ้านหลวง
3 แห่ง
มะลิกา
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
56 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง