ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ53 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
6 แห่ง
ทุ่งหลวง
4 แห่ง
ป่าตุ้ม
4 แห่ง
ป่าไหน่
5 แห่ง
สันทราย
6 แห่ง
บ้านโป่ง
3 แห่ง
น้ำแพร่
3 แห่ง
เขื่อนผาก
7 แห่ง
แม่แวน
4 แห่ง
แม่ปั๋ง
6 แห่ง
โหล่งขอด
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ53 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง