ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ101 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สันมหาพน
10 แห่ง
แม่แตง
6 แห่ง
ขี้เหล็ก
17 แห่ง
ช่อแล
5 แห่ง
แม่หอพระ
6 แห่ง
สบเปิง
18 แห่ง
บ้านเป้า
6 แห่ง
สันป่ายาง
3 แห่ง
ป่าแป๋
3 แห่ง
เมืองก๋าย
6 แห่ง
บ้านช้าง
4 แห่ง
กืดช้าง
5 แห่ง
อินทขิล
12 แห่ง
สมก๋าย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ101 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
54 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
22 แห่ง