ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ153 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
45 แห่ง
ปงตำ*
0 แห่ง
ม่อนปิ่น
12 แห่ง
แม่งอน
15 แห่ง
แม่สูน
30 แห่ง
สันทราย
18 แห่ง
ศรีดงเย็น*
0 แห่ง
แม่ทะลบ*
1 แห่ง
หนองบัว*
0 แห่ง
แม่คะ
16 แห่ง
แม่ข่า
11 แห่ง
โป่งน้ำร้อน
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ153 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
86 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
34 แห่ง