ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ94 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เชียงดาว
26 แห่ง
เมืองนะ
31 แห่ง
เมืองงาย
7 แห่ง
แม่นะ
6 แห่ง
เมืองคอง
10 แห่ง
ปิงโค้ง
5 แห่ง
ทุ่งข้าวพวง
9 แห่ง
นาหวาย
0 แห่ง
สบคาบ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ94 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
49 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
36 แห่ง