ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ช่างเคิ่ง
10 แห่ง
ท่าผา
4 แห่ง
บ้านทับ
1 แห่ง
แม่ศึก
7 แห่ง
แม่นาจร
8 แห่ง
บ้านจันทร์
0 แห่ง
ปางหินฝน
2 แห่ง
กองแขก
6 แห่ง
แม่แดด*
0 แห่ง
แจ่มหลวง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง