ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยางคราม
0 แห่ง
สองแคว
0 แห่ง
บ้านหลวง
9 แห่ง
ข่วงเปา
27 แห่ง
สบเตี๊ยะ
6 แห่ง
บ้านแปะ
6 แห่ง
ดอยแก้ว
3 แห่ง
ดอยหล่อ*
0 แห่ง
แม่สอย
5 แห่ง
สันติสุข
0 แห่ง
สามหลัง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง