ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ67 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เชิงดอย
7 แห่ง
สันปูเลย
5 แห่ง
ลวงเหนือ
7 แห่ง
ป่าป้อง
0 แห่ง
สง่าบ้าน
1 แห่ง
ป่าลาน
0 แห่ง
ตลาดขวัญ
3 แห่ง
สำราญราษฎร์
1 แห่ง
แม่คือ
9 แห่ง
ตลาดใหญ่
14 แห่ง
แม่ฮ้อยเงิน
3 แห่ง
แม่โป่ง
3 แห่ง
ป่าเมี่ยง
12 แห่ง
เทพเสด็จ
2 แห่ง
แม่ก๊ะ
0 แห่ง
ปูคา
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ67 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
40 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง