ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ907 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีภูมิ
60 แห่ง
พระสิงห์
52 แห่ง
หายยา
63 แห่ง
ช้างม่อย
22 แห่ง
ช้างคลาน
88 แห่ง
วัดเกต
85 แห่ง
ช้างเผือก
119 แห่ง
สุเทพ
91 แห่ง
แม่เหียะ
55 แห่ง
ป่าแดด
37 แห่ง
หนองหอย
18 แห่ง
ท่าศาลา
41 แห่ง
หนองป่าครั่ง
51 แห่ง
ฟ้าฮ่าม
76 แห่ง
ป่าตัน
32 แห่ง
สันผีเสื้อ
17 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ907 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
153 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
19 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
17 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
330 แห่ง
สถานบันเทิง
12 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
60 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
197 แห่ง