ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านโฮ่ง
22 แห่ง
ป่าพลู
5 แห่ง
เหล่ายาว
21 แห่ง
ศรีเตี้ย
4 แห่ง
หนองปลาสวาย
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง